Historia Zakładu

KATEDRA NAUK O ZDROWIU

Katedra Nauk o Zdrowiu została utworzona na mocy Zarządzenia nr 4 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 1993 r. Senat na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1993 r. wyraził zgodę na powołanie prof. dr hab. Bogusława Jazienickiego na stanowisko kierownika Katedry Nauk o Zdrowiu Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. W strukturze tej Katedry znalazły się następujące jednostki: Zakład Edukacji, Zakład Organizacji i Zarządzania, Zakład Ochrony Środowiska i Zakład Psychologii Klinicznej. Po przejściu prof. B. Jazienickiego na emeryturę, decyzją Senatu z dnia 17 grudnia 1998 r. na kierownika Katedry Nauk o Zdrowiu powołano dr. hab. Marię Danutę Głowacką. Aktualnie w skład Katedry wchodzą: Zakład Organizacji i Zarządzania, Zakład Psychologii, Zakład Edukacji, Pracownia Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia, Pracownia Prawa w Ochronie Zdrowia, Pracownia Marketingu Społecznego.

Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej został utworzony na podstawie Decyzji Rektora i Senatu Akademii Medycznej z dnia 10.06.1975 r., a jego kierownikiem została mgr Anna Nowicka. Po przejściu na emeryturę jej funkcję z dniem 1 października 1992 r. objęła dr Maria Danuta Głowacka.

ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Wraz z powołaniem na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu nowego kierunku ZDROWIE PUBLICZNE, zaistniała potrzeba zmiany nazwy Zakładu. Na mocy Zarządzenia nr 9/94 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 1994 r. została zmieniona dotychczasowa nazwa Zakładu na Zakład Organizacji i Zarządzania, a funkcję kierownika powierzono dr Marii Danucie Głowackiej.

PRACOWNIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Powstała na podstawie Zarządzenia nr 17/00 Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu z dnia 16 maja 2000 r., a funkcję kierownika powierzono dr. Ryszardowi Orlińskiemu. Powstanie Pracowni było konsekwencją kilkuletniej współpracy z wykładowcami przedmiotów finansowo-księgowych uczelni poznańskich oraz wynikiem potrzeb kształcenia menedżerów w opiece zdrowotnej. Pierwsze przedmioty rachunkowe pojawiły się na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania opieką zdrowotną. Przedmiotami wykładowymi była rachunkowość i informatyczne systemy zarządzania. W związku ze zmianami systemowymi w opiece zdrowotnej zaszła potrzeba poszerzenia tematyki z zakresu finansów i rachunkowości, szczególnie dla specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej. Pracownia jest dynamiczną komórką realizującą prace badawcze z zakresu zarządzania zmianami, wartościowania stanowisk pracy, motywowania, kalkulacji kosztów procedur medycznych oraz planowania i kontroli kosztów. Ponadto Pracownia posiada duży dorobek publikacyjny z zakresu finansowania opieki zdrowotnej, kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej, motywowania i wynagradzania pracowników. Pod naukowym kierownictwem pracowników powstało wiele ciekawych prac dyplomowych i magisterskich oraz podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Aktualnie Pracownia realizuje następujące przedmioty: finanse, rachunkowość, zastosowanie programów informatycznych, wartościowanie pracy, rachunek kosztów. Przedmioty te zyskują na znaczeniu w związku z dynamicznymi zmianami służby zdrowia.

W roku 2009 stanowisko kierownika Zakładu objął dr Piotr Pagórski.

PRACOWANIA PRAWA W OCHRONIE ZDROWIA

Została utworzona na mocy Zarządzenia nr 19/01 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2001 roku. Zgodnie z treścią przywołanego wyżej Zarządzenia, Pracownia została powołana w ramach Zakładu Organizacji i Zarządzania Katedry Nauk o Zdrowiu.

Na mocy decyzji (DSP/0007898) Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Grzegorza H. Bręborowicza, od 1 grudnia 2001 r. pierwszym kierownikiem Pracowni był mgr Jędrzej Bujny.

Podstawowa tematyka badawcza Pracowni obejmuje: zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle obowiązującego ustawodawstwa, prawa pacjenta, prawne podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia, zasady wykonywania zawodów medycznych, zasady działania samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego w ochronie zdrowia, ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności prawnej lekarza, personelu medycznego i zakładu opieki zdrowotnej, prawo farmaceutyczne, zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

PRACOWNIA MARKETINGU SPOŁECZNEGO

Została powołana decyzją nr 15/07 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 28 marca 2007 r. Kierownikiem pracowni od 1.08.2007 r. jest dr Andrzej Klamerek. Powstanie Pracowni było konsekwencją coraz szerszego profilu zajęć realizowanych w ramach szeroko rozumianego marketingu. Zachodzące zmiany w ochronie zdrowia powodowały konieczność poszerzenia tematyki z zakresu marketingu. Obecnie realizowanych jest sześć przedmiotów, mianowicie: marketing w ochronie zdrowia oraz marketing usług, marketing farmacji i elektroradiologii oraz badania marketingowe.
Pracownia realizuje prace badawcze z zakresu kosztów usług marketingowych oraz problematyki marketingu społecznego. Pod naukowym kierownictwem pracowników oraz sympatyków Pracowni powstało wiele ciekawych prac magisterskich i licencjackich z zakresu marketingu społecznego, kreowania wizerunku firm funkcjonujących w branży zdrowotnej, marki usług i produktów itp. Znaczący udział w pracach badawczych i publikacjach mają studenci naszego Wydziału, którzy bardzo chętnie podejmują pracę z zakresu marketingu, biorą udział w konferencjach organizowanych przez Zakład Organizacji i Zarządzania, organizują sesje plakatowe oraz uczestniczą w studenckich gremiach naukowych. Obszary zainteresowań badawczych Pracowni obejmują między innymi koszty usług marketingowych, kreację marki na rynku usług czy kreację produktu.

Kadra naukowa Katedry prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach
studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
:

- na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE: techniki menedżerskie, zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, komunikacja medialna, wiedza o komunikacji, marketing w ochronie zdrowia, kształtowanie wizerunku firmy, marketing farmacji, badania marketingowe, mikroekonomia, makroekonomia, wprowadzenie do prawa cywilnego, logika, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, prawa pacjenta, zarządzanie ZOZ, organizacja opieki nad niepełnosprawnymi, podstawy psychologii społecznej, psychologia zachowań zdrowotnych, psychologia organizacji 1 zarządzania, komunikowanie w procesie pracy, podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, organizacja opieki nad niepełnosprawnymi, logistyka, analiza ekonomiczna, kształtowanie i analiza zatrudnienia w ZOZ, analiza finansów promocji zdrowia, promocja zdrowia, edukacja, komunikacja społeczna, podstawy psychologii klinicznej, ekonomika zdrowia, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, rachunkowość w ochronie zdrowia, podstawy rachunkowości, rachunkowość komputerowa, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, podstawy ekonomii i finansów, zaradzanie finansami, jakość usług medycznych, zamówienia publiczne, warsztaty umiejętności społecznych, marketing usług zdrowotnych, przedstawicielstwo medyczne, ekonomika ZOZ, teoria kierowania, formy opieki zdrowotnej, zarządzanie operacyjne, kontraktowanie usług medycznych, zasoby informacyjne w ochronie zdrowia, podstawy prawa, prawo pracy, biznes plan, podstawy prawa i zasady bezpieczeństwa w promocji zdrowia, organizacja edukacji zdrowotnej

- na kierunku PIELĘGNIARSTWO: organizacja pracy pielęgniarskiej, podstawy geriatrii, kształcenie w zakresie prawa, kształcenie w zakresie ustawodawstwa zawodowego

- na kierunku POŁOŻNICTWO: organizacja pracy pielęgniarskiej, podstawy nauk o zarządzaniu, kształcenie w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie, organizacja ochrony zdrowia, psychoterapia

- na kierunku FIZJOTERAPIA: podstawy organizacji i zarządzania, ekonomika i systemy ochrony zdrowia, logika, organizacyjne i społeczne aspekty psychoterapii

- na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE: zarządzanie i organizacja, propedeutyka prawa, ekonomia

- na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA: wiedza o komunikowaniu, podstawy prawa, prawo, marketing usług zdrowotnych, konkurencja wśród świadczeniodawców; podstawy organizacji i zarządzania, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na Wydziale Lekarskim II na kierunku DIETETYKA, oraz na Wydziale Farmacji - na ANALITYCE MEDYCZNEJ I KOSMETOLOGII.

Zakład Organizacji i Zarządzania jest odpowiedzialny za organizację i realizację praktyk z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Praktyki są integralną częścią kształcenia i są realizowane na wszystkich latach edukacji na studiach licencjackich, oraz na II roku studiów magisterskich.

Od roku 2005 w Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Holistycznej Opieki nad Pacjentem, którego opiekunem jest dr Urszula Kwapisz.

Katedra i jej Zakłady współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami miasta Poznania i szpitalami klinicznymi (m.in. z Wydziałem Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędem Miasta Poznania, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia) w zakresie badań naukowych, współorganizowania seminariów i konferencji, współtworzenia publikacji oraz organizacji praktyk studenckich.

W czerwcu 1994 r., na mocy porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Akademią Medyczną a Akademią Ekonomiczną, powstało Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Inicjatorami powstania Studium byli dr hab. M.D. Głowacka, oraz prof. dr hab. Jan Sobiech. Decyzją Senatu Akademii Medycznej, kierownikiem Studium została dr hab. M.D. Głowacka. Studium jest propozycją doskonalenia dla osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących drogę zawodową w tych strukturach.