Pracownicy

p.o. Kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

   dr n. ekon. Jan Nowomiejski

tel. 061/ 658-44-93

jnowomiejski@op.pl

Dr nauk ekonomicznych Jan Nowomiejski- p.o. kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Specjalizuje się w problematyce makro i mikroekonomii, analizy ekonomicznej, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz statystyki. Posiada znaczny dorobek publikacyjny i czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych, jako członek komitetu organizacyjnego. Jest promotorem licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Pełni obowiązki zastępcy kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”. Udziela się także w Polskim Towarzystwie Nauk o Zdrowiu, wykonując obowiązki skarbnika. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został w odznaczony w 2002r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

dr Piotr Pagórski

ppp54@poczta.onet.pl

Dr nauk ekonomicznych Piotr Pagórski pracuje w Wydziale Nauk o Zdrowiu od listopada 1999 roku na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Organizacji i Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej. Jest specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości oraz zarzadzania zasobami ludzkimi. W związku z tymi zainteresowaniami prowadzi samodzielnie przedmioty zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych. Czynnie uczestniczy w pracach badawczych i publikacyjnych – stanowi silne ogniowo w komitetach organizacyjnych licznych konferencji naukowych, posiada także znaczny dorobek publikacyjny. Udziela się w Polskim Towarzystwie Nauk o Zdrowiu, gdzie jest nieetatowym księgowym tej organizacji.

 

dr Leszek Sikorski

leszeksikorski@op.pl

Dr nauk medycznych Leszek Sikorski. Absolwent I LO w Poznaniu 1974 oraz Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1980. Specjalista chirurgii ogólnej 1987 i doktor nauk medycznych 1986. Od 2014 wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze na różnych szczeblach systemu opieki zdrowotnej. Obszarem zainteresowań badawczych jest polityka zdrowotna, informatyka medyczna, telemedycyna.

 

dr Przemysław Daroszewski

dyrektor@orsk.pl

Dr nauk medycznych Przemysław Daroszewski jest wykładowcą w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1988 – 1992 pracował jako Asystent w Katedrze Patomorfologii AM w Poznaniu. W kolejnych latach kariery zawodowej, związany z międzynarodowymi holdingami farmaceutycznymi. Od 2002 roku pełnił funkcję Dyrektora SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego. Z dniem 1 stycznia 2018 roku zakończył pracę na stanowisku Dyrektora SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego. Z dniem 1 grudnia 2017 roku został powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na stanowisko Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W.Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2004 roku jako współzałożyciel i pomysłodawca stworzył ARTVEN Fundację Wspierania Osób z Chorobami Naczyń. Do dziś pełni funkcję Prezesa Fundacji. W roku 2006 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej zorganizowane przez Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. W 2014 roku ukończył kolejne Studia Podyplomowe – Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kręgu jego zainteresowań pozostają systemy organizacji ochrony zdrowia  na świecie oraz źródła finansowania świadczeń zdrowotnych w kontekście konkurencyjności płatników.

 

dr Anna Frankowska

anias12@wp.pl

Anna Frankowska  - adiunkt   w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwentka studiów dziennych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydziału Zarządzania, kierunku Handel i Marketing. Ukończyła Podyplomowe Studium Dziennikarstwa, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W 2015 roku uzyskała stopień doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2000 roku jest czynnym nauczycielem akademickim. Opiekun praktyk studenckich.  Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. Jest praktykiem marketingu i zarządzania. Autorka licznych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu w ochronie zdrowia, service design, public relations, wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu. Włada językami: angielskim, rosyjskim, francuskim.

 

dr Dariusz Walkowiak

dariuszwalkowiak@ump.edu.pl

dr Dariusz Walkowiak - doktor nauk o zdrowiu; asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), doktoryzował się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z chorobami rzadkimi oraz szeroko rozumianą sferą zarządzania w podmiotach leczniczych.

 

dr Katarzyna Pluta-Hadas

katarzyna.hadas@op.pl

dr n. med. Katarzyna Pluta-Hadas - wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UMP.  Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1997 – 2010 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Patomorfologii Klinicznej UMP w Poznaniu.  Była współzałożycielką i współwłaścicielem spółki NZOZ „ Zespół Akademickich Patologów”. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe  ”Zarządzanie w opiece zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2016 pełniła funkcję starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami w Wielkopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Praktykujący lekarz, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Polskiego Towarzystwa Patomorfologów. W kręgu jej zainteresowań pozostają systemy organizacji ochrony zdrowia  oraz źródła finansowania świadczeń zdrowotnych oraz aspekty medycyny pracy.

 

mgr Natalia Chojara

nchojara@ump.edu.pl

Natalia Chojara - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne – specjalność: zarządzanie w opiece zdrowotnej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym jak również Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Bankowej. Wieloletni praktyk odpowiedzialny za wdrażanie i nadzorowanie procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie Kierownik Działu BHP w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto. W obszarze zainteresowań naukowych leżą głównie zagadnienia związane z zarządzaniem w podmiotach leczniczych.

dr Robert Ziarnik

robert_ziarnik@o2.pl

dr n. med. Robert Ziarnik – starszy wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) – 1997 r. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poszerzeniem wiedzy w zakresie zarządzania było ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (2006). Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania zdobywał w pracy zawodowej kierując zasobami ludzkimi w różnych organizacjach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko pojętej tematyki zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem systemu opieki zdrowotnej (zarządzanie organizacją w systemie opieki zdrowotnej, lean healthcare, zarządzanie zasobami ludzkim).

 

 

dr Maciej Jankowiak

mjankowiak@ump.edu.pl

dr n. med. i ekon. Maciej Jankowiak - asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek zarządzanie i marketing) oraz studiów MBA organizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we współpracy z Georgia State University w Atlancie (USA). W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), a w 2011 r. tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują ekonomikę ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, wykorzystanie metod ilościowej oceny funkcjonowania podmiotów i systemów ochrony zdrowia, zagadnienia oceny niepełnosprawności i niezdolności do pracy, zastosowanie technik teleinformatycznych w prowadzeniu działalności podmiotów leczniczych i w koordynacji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.